Från advisory board till styrelse – vad är bäst?

Patrik Nilsson
5 april 2024

Advisory boards, eller rådgivande kommittéer som det heter på svenska, ger individer möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till ett företag utan att ha formellt ansvar gentemot företaget. Att ha ett advisory board kan vara en bra väg mot att senare börja jobba med en riktig styrelse. Men hur vet man om en styrelse eller advisory board är rätt för ditt företag?

Låt oss titta på några fördelar med ett advisory board och vad som skiljer den från en styrelse. 

Vad är skillnaden mellan ett advisory board och en styrelse?

Advisory boards och företagsstyrelser tjänar båda syftet att vägleda och ha uppsikt över företaget, men de skiljer sig i sina funktioner och strukturer. Advisory boards har främst en rådgivande roll, erbjuder insikter och råd utan att ha formell beslutsmakt. Deras struktur är vanligtvis mer flexibel och mindre formell och de kan vara temporära och inriktade på specifika utmaningar till exempel vid utveckling av en viss produkt eller tjänst eller när en viss del i en affärsplan ska genomföras. Här får du goda råd om hur du skapar med en affärsplan med exempel och mallar att ladda ner.

Styrelser har däremot formell beslutsmakt och är ansvariga för att fatta viktiga beslut som påverkar företaget. De har tydligt juridiskt ansvar gentemot företaget och dess aktieägare. Styrelsers kännetecken är strikta strukturer och formella regler, med utnämnda eller valda medlemmar med längre mandatperioder.

Medlemmarna i ett advisory board kan vara finansiellt investerade i företaget, men så är inte alltid fallet. Deras engagemang kan vara baserat på deras expertis och erfarenhet snarare än på ekonomiska intressen. Tvärtom så förväntas styrelseledamöter vanligtvis ha direkta intressen för aktier i företaget. Deras ansvar sträcker sig bortom enbart rådgivning och inkluderar ett övergripande ansvar för att säkerställa företagets långsiktiga framgång och aktieägarnas intressen.

Börja med advisory board

Att etablera en styrelse är synonymt med att införa professionalitet i företagsledningen. När man startar ett aktiebolag behöver man enligt aktiebolagslagen ha en styrelse, men det är skillnad på en aktiv och en passiv styrelse. Styrelsen ska enligt lagen bestå av minst tre styrelseledamöter och för småföretagaren är det vanligt att utse bekanta och exempelvis en revisor för att möjliggöra uppstarten av aktiebolaget. Men dessa personer behöver inte jobba aktivt med rådgivning i bolaget. Man kan alltså ha en styrelse i sitt aktiebolag som inte är aktiv och sedan komplettera med ett advisory board.

Ett advisory board kan fungera som en strategisk första kontakt innan beslutet tas att jobba med en fullständig aktiv styrelse. En del tar in advisory Board i företagets startfas, vilket kan bidra till en stabilare start i företagsutvecklingen. Beroende på ägarnas förmåga att vara observanta och öppna för förändringar, kan ett advisory board i sig ha en betydande påverkan. Särskilt i företag där ägandet ligger hos grundarna finns det kanske en tendens att tro att det är enkelt att byta ut styrelsen om den nuvarande inte lever upp till förväntningarna.

Företag gynnas av mångfald av perspektiv och förmågan att ifrågasätta etablerade normer. Så även om det kan vara lockande att förbli inom den bekanta kretsen av grundarna, kan inkluderingen av externa insikter från ett advisory board vara nyckeln till en mer framgångsrik utveckling. Det möjliggör ett större perspektiv för nya idéer och möjligheten att bryta mönster för att främja företagets tillväxt.

När ska man välja en styrelse jämfört med ett advisory board?

Att välja en styrelse är särskilt relevant när det uppstår behov av att skapa formell beslutsmakt och uppsikt för företagets övergripande strategi och prestationer. Styrelsen, som innehar juridiskt ansvar, har en central roll genom att fatta strategiska beslut som påverkar samtliga aspekter av organisationen. Det är framförallt en fördel att jobba med en styrelse i de skeden då företaget befinner sig i en fas av tillväxt och därmed kräver en strukturerad och formell instans för att effektivt stödja ledningen och säkerställa företagets riktning. När företaget expanderar och dess verksamhet blir mer komplex, blir behovet av en styrelse alltmer påtagligt.

En styrelse kan också fungera som en värdig partner för ledningen. Genom att ge råd och vägledning kan en kvalificerad styrelse vara det extra stödet som företaget behöver för att nå och överträffa sina mål.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företaget. I det ingår att arbeta med en långsiktig strategi mot företagets vision. Dess beslut och vägledning sträcker sig över områden som affärsutveckling, riskhantering och upprätthållande av företagets etiska och juridiska standarder. Inte minst omvärldsbevakningen, som tar allt mer plats i styrelsens arbete i den alltmer snabbrörliga värld vi lever i. Styrelsen blir en viktig plattform för att hantera och styra genom de utmaningar och möjligheter som företaget ställs inför. Dess närvaro är av särskild betydelse när det gäller att säkerställa en sund företagsstyrning och att möta kraven från aktieägare och andra intressenter. 

Tips för när du ska ta in ett advisory board 

●      Tydliga mål och utmaningar: Identifiera tydliga mål och utmaningar som företaget står inför och som kan förknippas med extern rådgivning.
●      Realistiska förväntningar: Ha realistiska förväntningar för vad du vill uppnå med ett advisory board. Definiera tydligt roller och förväntningar.
●      Mångfald av erfarenheter: Sträva efter att sätta ihop ett advisory board med medlemmar som har olika erfarenheter och expertis för att få en bredare synvinkel.
●      Flexibilitet och anpassningsförmåga: Var flexibel och anpassningsbar. Advisory boards kan vara temporära och inriktade på specifika projekt eller utmaningar. 
●      Kommunikation och öppenhet: Skapa en plattform för öppen kommunikation mellan företagsledningen och advisory board och dela relevant information för att få ut så mycket som möjligt av rådgivningen.

Tips för när du ska ta in en styrelse

●      Mognadsnivå och tillväxt: Överväg att ta in en aktiv styrelse när företaget når en betydande tillväxt där en mer formell och strukturerad ledning är nödvändig.
●      Klarhet i beslutsfattande: Förtydliga behovet av formell beslutsmakt och kontroll för att säkerställa en effektiv och tydlig struktur för beslutsfattande.
●      Juridiska och finansiella aspekter: Utvärdera juridiska och finansiella krav för att se till att styrelsen är i linje med företagets behov.
●      Inkludera externa perspektiv: Sträva efter att inkludera externa styrelsemedlemmar med olika perspektiv och branscherfarenheter.
●      Utveckla tydliga strategiska mål: Utveckla tydliga strategiska mål och förväntningar för styrelsen. De bör aktivt kunna bidra till att forma och övervaka företagets övergripande riktning.

Sammanfattningsvis bör valet mellan en styrelse och ett advisory board baseras på företagets fas av tillväxt, behovet av formell beslutsmakt och den önskade graden av struktur och engagemang från externa experter. Det är viktigt att noggrant överväga vilken typ av rådgivning som bäst motsvarar företagets särskilda mål och situation.

Lycka till!